شرح وظایف بازرس طرح تکریم

بازرس طرح تكريم : سركار خانم مهبانو حلاج
 
-       تهیه گزارش های دوره ای از نتایج انجام بازرسی ( حداقل هر سه ماه یکبار)
-       تهیه گزارش های دوره ای بر اساس چک لیست های طرح تکریم ارباب رجوع و ارائه به شورای تحول اداری، کمیته طرح تکریم مراجعین در واحدهای مربوطه
-       بازرسین با هماهنگی رابط طرح تکریم به بازرسی واحدهای زیر مجموعه بر اساس اولویت های زیر باید بپردازند:
P تعداد مراجعین و خدمت گیرندگان بیشتر
P اهمیت فعالیت های واحد مورد نظر از جهت میزان اثر بخشی در جلب رضایت ارباب رجوع
P میزان گستردگی خدمت ارائه شده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-30 13:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ