رديف

نام

نام خانوادگي

تخصص

1داريوشايرانيمتخصص جراح كليه و مجاري ادراري- تناسلي
2مهديشيرازيمتخصص جراح كليه و مجاري ادراري- تناسلي - فلوشیپ فوق تخصصی یورولوژی اطفال
3عبدالعزيزخضريمتخصص جراح كليه و مجاري ادراري- تناسلي
4بيژنضيائيانمتخصص جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي قفسه صدري
5شهرام بلند پروازمتخصص جراحي عمومي - فلوشیپ تروما
6شهرامپايدارمتخصص جراحي عمومي
7کورشکاظمیمتخصص جراحي عمومي-فلوشيپ پيوند
8حميد رضاعباسيمتخصص جراحي عمومي - فلوشیپ تروما
9محمد هادینیاکانمتخصص جراحي عمومي
10مسعوددهقانيمتخصص جراحي عمومي-فلوشيپ پيوند
11مسيحشفامتخصص جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي قلب و عروق
12منصورجنتيمتخصص جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي قلب و عروق
13محمدقاضي نورمتخصص جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي قلب و عروق
14 بهرام قاسم زادهمتخصص جراحي عمومي - فوق تخصص جراحي قلب و عروق
15سيدوحيدحسينيمتخصص جراحي عمومي - فلوشيپ جراحي كلوركتال
16غلامرضامعتضدیانفوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي
17عليبهادرجراح اطفال
18 مهديحسينيمتخصص جراح كليه و مجاري ادراري
19 احمدحسين زادهمتخصص جراحي عمومي-فوق تخصص جراحي عروق
20 فرانکبهرامیمتخصص جراحي عمومي
21عبدالكريمرحمانيانمتخصص و جراح مغز و اعصاب
22مجيدرضافرخيمتخصص و جراح مغز و اعصاب،ستون فقرات و ديسك
23مسعودامینیفلوشیپ جراحی اندوسکوپیک ولاپاروسکوپی پیشرفته
24 زهرا جهان آبادیمتخصص جراح كليه و مجاري ادراري
25پرویز مردانیمتخصص و جراح عمومی
 26حسینعلیخلیلی متخصص و جراح مغز و اعصاب
27علیرضا شسایی فرمتخصص جراحي عمومي -فلوشيپ پيوند
28آرشصفاریان متخصص و جراح مغز و اعصاب
 مجیداکرمیمتخصص جراحي عمومي-فلوشيپ فوق تخصص جراحي سرطان
 علی اکبرمحمدیفوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي
 علی محمد بنان زادهمتخصص جراحي عمومي - فلوشيپ جراحي كلوركتال 
 غلامرضامعتضدیانفوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي
 ارمینامیریانمتخصص جراحي عمومي
 محمدصادقمسعودی متخصص و جراح مغز و اعصاب
 امیننیاکان متخصص و جراح مغز و اعصاب
 موسیتقی پورمتخصص و جراح مغز و اعصاب
 محمدصادق
مسعودیمتخصص و جراح مغز و اعصاب
 آرش صفاریانمتخصص و جراح مغز و اعصاب
 حامدقدوسیجراح عروق
 شهریار ضیغمیمتخصص یورولوژی
 علی اکبر
محمدیفوق تخصص جراحی پلاستیک
 محمدعلی
حقوقیفوق تخصص جراحی پلاستیک
 اورانوسداسمهفوق تخصص جراحی پلاستیک
 وحيددستگرديفوق تخصص جراحی پلاستیک
 سعیدعبدالهیفوق تخصص جراحی پلاستیک
 حامدكبيريفوق تخصص جراحی پلاستیک
 مهديجعفريفوق تخصص جراحی پلاستیک
 محمدمهديمحرابيفوق تخصص جراحی پلاستیک
 عليحق نگهدار
فوق تخصص جراحی پلاستیک
 سيد محمدكاظم
تدينمتخصص جراحي عمومي-فلوشيپ جراحي كولوركتال


 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-30 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ