رديف

نام

نام خانوادگي

تخصص

    
1محمدعلينظري نيامتخصص داخلي - فوق تخصص روماتولوژي
2سعيدهشنوندهمتخصص داخلي - فوق تخصص روماتولوژي
3زهراحبيب آگهيمتخصص داخلي - فوق تخصص روماتولوژي
5مهديثاقبمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي كليوي و فشارخون
7مريمپاك فطرتمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي كليوي و فشارخون
 مريمشفيعيمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي كليوي و فشارخون
9محمدرضافتاحيمتخصص داخلي - فوق تخصص گوارش وكبد
11مريممعينيمتخصص داخلي - فوق تخصص گوارش وكبد
12مهوشعليزادهمتخصص داخلي - فوق تخصص گوارش وكبد
13كامرانباقري لنكرانيمتخصص داخلي - فوق تخصص گوارش وكبد
14 رامیننیکناممتخصص داخلي - فوق تخصص گوارش وكبد
15فرداداجتهاديمتخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد
16غلامرضاسیوندزادهمتخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد
 محمدعلینجاتیمتخصص داخلی - فوق تخصص گوارش و کبد
18فريباكريميمتخصص داخلي - فوق تخصص غدد درون ريز ومتابوليسم
19عليزمانيمتخصص داخلي - فوق تخصص غدد درون ريز ومتابوليسم
20   
21مصباحشمسمتخصص داخلي - فوق تخصص غدد درون ريز ومتابوليسم
22 مرجانجدیمتخصص داخلي - فوق تخصص غدد درون ريز ومتابوليسم
23شاهرخعزت زادگانمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي كليوي و فشارخون
24 مانيرمزيمتخصص داخلي - فوق تخصص  آنكولوژي و هماتولوژي
25رضاوجدانيمتخصص داخلي - فوق تخصص هماتولوژي سرطان شناسي
 مهدیدهقانیمتخصص داخلي - فوق تخصص هماتولوژي سرطان شناسي
 علیرضارضوانیمتخصص داخلي - فوق تخصص  آنكولوژي و هماتولوژي
26 محمدعليقيوميمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي ريه
27سمرادمحرابيمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي ريه
28عليعمادمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي ريه
29معصوممعصوم پورمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي ريه
30محمدجوادفلاحیمتخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي ريه
 بهروزمومنیمتخصص داخلی-فوق تخصص بیماریهای ریه
 31محسنمقدمیفوق تخصص داخلي - فوق تخصص بيماريهاي عفونی
 حسینفرامرزی متخصص عفونی
32 محمدعلیداورپناهمتخصص عفونی
 وحيد محمدكريميمتخصص داخلي  
    
    
      

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-1 15:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ