معرفی واحد

pentacam_widok_k.jpg] 

بخش چشم به دستگاه pentacam مجهز گردیده است.

 pentacamیک دستگاه تشخیصی که برای اندازه گیری و معاینه سگمان قدامی چشم طراحی شده است . این دستگاه تصاویری از قسمت قدامی چشم ( جهت ارزیابی : 1-شکل قرنیه 2-آنالیز وضعیت لنز(کریستالین لنز کدرشده) 3-آنالیززاویه اتاق قدامی 4-آنالیز عمق اتاق قدامی 5-آنالیز حجم اتاق قدامی 6-آنالیز حرارت های کورتیکال خلفی و قدامی 7- آنالیز محل کاتالکت 8- ضخامت قرنیه . ثبت می کند .


 

برنامه کار واحد

روندکار پذیرش

 
  • شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30الی 21
 
درخواست پزشک
مراجعه به واحد از ساعت 7:30
ثبت کد برای انجام امور حسابداری
مراجعه به حسابداری
تحویل قبض حسابداری به مسئول اتاق تصویربرداری قرنیه و انجام آزمایش.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-8-27 8:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ