معرفی واحد

 lizer.jpg]
 پیشگیری ودرمان بیماران ارجاعی با تشخیص مول از استان فارس و سایر استانهای همجوار
.
برنامه کار واحد
روندکار پذیرش
  
 
 
پذیرش کلیه  بیمارانیکه حاملگی مولار دارند
تشکیل پرونده برای کلیه بیماران  مول
ویزیت و در صورت لزوم انجام  کورتاژِ 
ویزیت منظم بیماران وتعیین تیترß.HCGبه صورت هفتگی .
در صورت بالا بودن تیتر ß.HCGو نیاز به شیمی درمانی به بیمارستان شهید فقیهی ارجاع داده می شوند
تحت نظر قرار گرفتن بیماران به طور منظم به صورت هفتگی و بعد ماهیانه به مدت یکسال .
انجام معاینات منظم در مدت یکسالی که بیماران تحت نظر میباشند .
راهنمایی بیمار جهت دریافت نوبت بعدی در صورت نیاز 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-1-15 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ