آزمايش هاي زير مجموعه : شيمي

نام آزمايش

نحوه آماده سازي بيمار

زمان نمونه گيري

زمان پاسخ دهي
F.B.Sناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
2HP.Pبيمار بايد صبحانه را ميل كرده و دقيقا 2 ساعت بعد ، جهت خونگیری حاضر باشد . 2 ساعت بعد ازصبحانهساعت 19 هر روز
4PM ناشتا4 ساعت بعد از نهارساعت 19 هر روز
BUNترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
CREATININترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
URIC ACIDترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
CHOLESTROLبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
T.Gبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
CAترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
PHOSترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
NAترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
Kترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
CLترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
G.T.Tبيمار حدود 5 وعده خونگيري طبق دستورالعمل خاصي دارد كه اولين آن ناشتا خواهد بود .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
L.F.Tترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
CPKترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
LDHبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
AMYLASEترجيحا ناشتا7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
HDLبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
LDLبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
ACID PHOSPHATASEبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي  ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز
ACID PHOSPHATASEبيمار بايد حدود ساعت 18 روز قبل از خونگيري ، شام سبك و كم چربي  ميل كرده و 14 ساعت بعد جهت خونگيري مراجعه نمايد .7:30 الي 11صبحساعت 19 هر روز

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ