آزمايش هاي زير مجموعه : سرم شناسي

نام آزمايش

نحوه آماده سازي بيمارزمان نمونه گيريزمان پاسخ دهي
F.A.T(FEBRILE AGGLUTINATION TESTاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
BRUCELLA (wright)احتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
SALMUNELLA ( widal )احتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
A.S.O احتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
C.R.Pاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
R.Aاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
V.D.R.Lاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
CRYO GLOBULINاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصر72 ساعت بعد
MONO TESTاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرساعت 19 همان روز
2m.eاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصر48ساعت بعد
GOLD AGGLUTINATIONاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصر24ساعت بعد
B.H.C.Gاحتياج ندارد7:30 تا 11 صبح و 14 تا 17 عصرحد اكثر 2 ساعت بعد از نمونه گيري

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ