آزمايش هاي زير مجموعه : ميكروب شناسي

نام آزمايشزمان نمونه گيري

زمان پاسخ دهي

URINE CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
STOOL CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
THROAT CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
SPUTUM CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
NASAL CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
WOUND CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
EGE CULTURE 7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
EAR CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
URETRAL DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
VAGINAL DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
BREAST DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
UMBLICAL DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
SPERM DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
C.S.F DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
BLOOD CULTURE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر48ساعت بعد
FLUID DISCHARGE7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر72 ساعت بعد
A.F.B SMEAR7:30 تا 11:30 صبح و 15تا 17:45عصر 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-6 15:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ