نتایج حاصل از بهبود فرایند در درمانگاه شهید مطهری

1-کاهش زمان صرف شده جهت ردیف کردن سرم ها بر اساس work list از 3 تا 5 ساعت به 1 تا 3 ساعت

2- افزایش رضایت مندی بیماران از نحوه پذیرش بیماران در آزمایشگاه از 20 تا 40 درصد به 60 تا 80 درصد

3- کاهش زمان صرف شده جهت گرفتن قبض حسابداری جهت تزریقات از 50 تا 70 دقیقه به 10 تا 30 دقیقه

4- افزایش تعداد نمونه های خون جهت انجام آزمایش بیوشیمی از 400 تا 600 در روز به 700 تا 1200 نمونه در روز

5- کاهش زمان صرف شده جهت انجام هورمون شناسی در آزمایشگاه از 5 تا 7 ساعت به 1 تا 3 ساعت

6- کاهش زمان صرف شده جهت تکمیل و تشکیل پرونده جهت مراجعین کلینیک غربالگری و درمان سرطان سینه از 120 تا 300 دقیقه به 20 تا 50 دقیقه

7- افزایش رضایت مندی بیماران از نحوه نگهداری داروهای شیمی درمانی در درمانگاه شهید مطهری از 10 تا 40 درصد به 60 تا 80 درصد

8- افزایش درصد رضایت مندی بیماران از نحوه page کردن اسامی آنها از 20 تا 45 درصد به 40 تا 70 درصد

9- افزایش رضایت مندی از نحوه فرایند حسابداری در درمانگاه شهید مطهری از 10 تا 30 درصد به 50 تا 90 درصد

10- کاهش زمان صرف شده جهت انجام لیزر yag از 50 تا 80 دقیقه به 5 تا 10 دقیقه

11- کاهش زمان صرف شده جهت پذیرش بیماران در کلینیک سرطان سینه از 120 تا 180 دقیقه به 20 تا 40 دقیقه

12- افزایش درصد رضایت مندی بیماران از نحوه پذیرش ماموگرافی در درمانگاه از 20 تا 40 درصد به 70 تا 90 درصد

13- کاهش زمان ارائه خدمت در کلینیک مراقبت از زخم پای دیابت از 5 تا 7 روز به 1 تا 2 روز

14- افزایش درصد رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به اساتید بی هو شی جهت تائید فرم بی هوشی از 10 تا 30 درصد به 50 تا 80 درصد

15- کاهش زمان صرف شده جهت رنگ آمیزی لام های خون محیطی در آزمایشگاه از 4 تا 6 ساعت به 1 تا 3 ساعت

16- افزایش درصد رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به واحد اندوسکوپی از نحوه انجام نمونه برداری از 20 تا 40 درصد به 75 تا 100 درصد

17- افزایش درصد رضایت مندی اساتید از نحوه استفاده از افتالموسکوپ از 30 تا 50 درصد به 90 تا 100 درصد

 

18- افزایش درصد رضایت مندی بیماران از نحوه نوبت دهی بیماران در شیفت صبح از 10 تا 40 درصد به 50 تا 80 درصد


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-25 12:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ