مقدمه :
برنامه های آموزش کارکنان در یک سازمان می تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد.
بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می توانند در ارتقاء سطح کارآیی سازمان سهیم باشند و سرپرستاران و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت. در عین حال می توانند کارکنان را برای احرازمشاغل بالاتر و پرمسئولیت آماده سازند زیرا کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند. 
 
 
 
 
برنامه عملياتي واحد آموزش مجتمع درماني شهيد مطهري شيراز در سال 94
ردیف
عنوان مسأله
وضعيت مطلوب (هدف اختصاصي)
1
نیاز پرسنل به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت
ارتقاء 50درصدی سطح آگاهی و دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی تا پایان سال 94
 
روش شناسايي مسأله:
پرسنل با گذشت زمان نیاز به ، بروز کردن اطلاعات خود دارند.
 
توصيف وضعيت موجود و ابعاد مسأله:
در حال حاضر بصورت مدون دوره های آموزشی برگزار می شود و نیاز به ساماندهی بیشتر جهت رفع نیازهای آموزشی پرسنل ضروری به نظر می رسد.
تعيين وضعيت مطلوب يا هدف اختصاصي:
ارتقاء سطح آگاهی و دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی تا پایان سال 94
علل بوجود آورنده:
گذشت زمان و عدم اختصاص زمان مطالعه توسط افراد
جدول عملياتي
هدف اختصاصي: ارتقاء سطح آگاهی و دانش پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی تا پایان سال 94
رديف
عنوان فعاليت
مسئول اجرا
زمان اجرا
نحوه پايش
هزينه
توضيحات
1
برنامه ریــــزی شغلی دوره های آموزشی
مسئول آموزش
تا پایان سال 94
نیازسنجی
 
 
2
درخواست دوره به آموزش ضمن خدمت
مسئول آموزش
تا پایان سال 94
درخواست
 
 
3
برگزاری دوره های آموزشی
مسئول آموزش
تا پایان سال 94
برنامه ریزی وهماهنگی
 
 
4
كنترل اثربخشي دوره ها
مسئول آموزش
تا پایان سال 94
آزمون علمي و عملي
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-11-17 8:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ